آرشیو ماهانه: نوامبر 2022

logo anjoman 0

اخبار دورۀ ششم جشنوارۀ دوسالانۀ “داستان کوتاه خلاقانۀ سال-حیرت” – اسامیِ آثار راه‌یافته به مرحلۀ نهایی

اخبار دورۀ ششم جشنوارۀ دوسالانۀ “داستان کوتاه خلاقانۀ سال-حیرت” – اسامیِ آثار راه‌یافته به مرحلۀ نهایی اسامیِ داوران دورۀ ششم جشنواره و جدول امتیازات داوری در کتاب سال حیرت و همزمان با اختتامیه منتشر...