تاریخچۀ مختصر جشنواره

جشنوارۀ حیرت اولین فراخوان خود را در زمستان 1393 منتشر کرد. در آن دوره 683 داستان کوتاه از سراسر کشور به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شد و اختتامیۀ آن در تابستان 1394 برگزار شد.

دومین دورۀ جشنواره در سال 1395 برگزار شد که در آن 794 اثر شرکت کرده بودند.

دورۀ سوم جشنواره نیز در سال 1396 با حضور 769 اثر برگزار گردید.

در دورۀ چهارم، بخش تحلیل و نقد داستان نیز اضافه شد و جشنواره حیرت دورۀ اول این بخش را در کنار دورۀ چهارم بخش داستان کوتاه تجربه کرد. در این دوره 884 داستان کوتاه و 50 نقد و تحلیل شرکت داشتند که اختتامیۀ آن در سال 1396 برگزار شد.

برای پنجمین سال برگزاری پیاپی این جشنواره بنا به نظر هیئت مدیرۀ آن قرار بر این شد که بخش های تحلیل و نقد و داستان کوتاه از هم کاملا مجزا شوند و هر یک به صورت دوسالانه برگزار شوند.

بر همین اساس در سال 1398 دومین دورۀ جشنوارۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت)  با شرکت 43 اثر برگزار شد. که از آن پس هر دو سال یک بار برگزار خواهد شد.

دورۀ پنجم جشنواره داستان کوتاه خلاقانه سال(حیرت) نیز در سال 1399 با حضور 831 اثر برگزار گردید.

فراخوان دورۀ سوم جشنوارۀ تحلیل و نقد داستان کوتاه سال(حیرت) نیز در زمستان 1399 منتشر خواهد شد.