آرشیو ماهانه: می 2020

logo anjoman 1

اخبار دورۀ پنجم جشنوارۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت): آمار اولیه از آثار شرکت کرده، در پایان مهلت فرستادن آثار

«به نام خدا» در پایان مهلت فرستادن آثار به پنجمین دوره از جشنوارۀ داستان کوتاه خلاقانۀ سال (حیرت)، تا انتهای اردیبهشت ماه 1399 مجموعا 831 داستان کوتاه به دبیرخانۀ جشنواره رسید. داوری مرحلۀ اول آثار...