فراخوان پنجمین دوره جشنوارۀ دوسالانۀ داستان کوتاه خلاقانۀ سال (حیرت)

این فراخوان بنا به زمانبندی جشنواره در زمستان 1398 منتشر خواهد شد.