فراخوان هفتمین دورۀ جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ داستان کوتاه حیرت (داستان خلاقانۀ سال)

1658774338406

فراخوان هفتمین دورۀ جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ داستان کوتاه خلاقانۀ سال (حیرت) در زمستان سال  1402 منتشر خواهد شد.