آرشیو روزانه: سپتامبر 26, 2023

Print 0

پایان داوری مرحلۀ اول چهارمین دورۀ جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ “تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت)” و اعلام عناوینِ متن‌های واردشده به مرحلۀ داوری نهایی

پایان داوری مرحلۀ اول چهارمین دورۀ جشنوارۀ سراسری دوسالانۀ “تحلیل و نقد داستان کوتاه سال (حیرت)” و اعلام عناوینِ متن‌های  واردشده به مرحلۀ داوری نهایی در پایان مهلت فرستادن آثار به سومین دورۀ جشنواره ، 38 متن...