آرشیو روزانه: جولای 21, 2018

ناریا – یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – ثریا دهقان – اردبیل 0

ناریا – یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – ثریا دهقان – اردبیل

ناریا ثریا دهقان پدر را بازداشت کردند. و سگ درشت هیکل پدر را. قبل از این که من باشم، اسمم بود. من نبودم. پدر دلش می خواست که باشم. چند سال منتظرم ماند. نگرانم...