آرشیو روزانه: ژانویه 13, 2018

بر نفس بد لعنت– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – سعیده زادهوش – اصفهان 0

بر نفس بد لعنت– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – سعیده زادهوش – اصفهان

بر نفس بد لعنت سعیده زادهوش صدای آتا‌…آتا از هر‌‌دو سو شنیده می‌شود. کاکل‌بلند نیم‌زانو می‌زند وسط ایوان و دست پدر را می‌بوسد. بعد با هم دیده‌بوسیِ صد البته آبدار می‌کنند. گوش می‌خوابانم پشت...