آرشیو روزانه: دسامبر 8, 2017

به نازی بگو رنگ آب چغندر خام به موهایش نمی‌آید– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – فریما مؤیدطلوع – تهران 0

به نازی بگو رنگ آب چغندر خام به موهایش نمی‌آید– یکی از 40 داستان برگزیده ی نیمه نهایی دوره ی سوم جشنواره – فریما مؤیدطلوع – تهران

به نازی بگو رنگ آب چغندر خام به موهایش نمی‌آید فریما مؤیدطلوع حتی اگر قرار باشد از جایی شروع کنی که نازی نیم ساعت است رسیده، خیلی هم با وسواس بگویی توی دستش چیست،...