آرشیو روزانه: آوریل 17, 2017

برج نشین – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – پویا رییسی – تهران 0

برج نشین – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – پویا رییسی – تهران

برج نشین 618 ق 23 ایران 22، یک هفته مهلت دارم به هیئت مدیره‌ی برج ثابت کنم که اشتباه می‌کنن. 541 هـ 28 ایران 21، به نظر من تهران داره به سمت پیشرفته شدن...