آرشیو روزانه: مارس 10, 2017

روز سوم – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – ذبیـــح الله یــــزدان پرست – شیراز 0

روز سوم – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – ذبیـــح الله یــــزدان پرست – شیراز

روز سوم سومین روزی بود که مامان می نالید و باد موسـمی یک بند می وزید و خاله آمده هم نوایی. خاله وقتی رسید , چال زیر درخت آلبالو آماده بود.خاله جیغ زد :...