آرشیو روزانه: فوریه 17, 2017

در مورد – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – حمید جواهری – اردبیل 0

در مورد – یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – حمید جواهری – اردبیل

درموردِ درموردِ پشتِ زانویت. در موردِ آرنجت. درموردِ گودیِ روی لبِ بالایی ات. درموردِ مژه ای که بلندتر از بقیه ست. یا خالِ ریزی که فقط از نزدیک پیداست، روی چانه ات. و درموردِ...