آرشیو روزانه: دسامبر 12, 2016

بازگشت (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – افرا سرنایه – ایلام 2

بازگشت (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – افرا سرنایه – ایلام

بازگشت نمی خواست بکَند از خواب های رنگی اش؛ تازه آن پیاده رو را با درخت های سبز و زرد دو طرف آن پیدا کرده بود.پیاده رویی که جریان خنک آب درست از وسطش...