آرشیو روزانه: نوامبر 8, 2016

یادداشتی بر رمان «ملکان عذاب» اثر ابوتراب خسروی – مجید خادم 2

یادداشتی بر رمان «ملکان عذاب» اثر ابوتراب خسروی – مجید خادم

ملکان عذاب، عذابی برآمده از بافتی عذاب‌آور یادداشتی بر رمان «ملکان عذاب» اثر ابوتراب خسروی مجید خادم (به نقل از نشریه ی ادبیات داستانی “داستان خلاقانه سال(حیرت)” سال اول-شماره اول 1394) …ولی از آن­...