آرشیو روزانه: اکتبر 21, 2016

ادامه ی مادر کشی و قسمت هایی که اضافه شد (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سپیده نوری – نجف آباد 2

ادامه ی مادر کشی و قسمت هایی که اضافه شد (یکی از 50 داستان برگزیده ی دوره ی دوم جشنواره که به جمع 20 داستان نهایی راه نیافت) – سپیده نوری – نجف آباد

ادامه ی مادر کشی و قسمت هایی که اضافه شد   برگ های عنابی رنگ حسن یوسف های اتاقی که سابقاً از آن من بوده، زرد و مچاله شده اند. پنجره ی اتاقی که...