آرشیو روزانه: ژوئن 8, 2016

اخبار دوره ی دوم جشنواره ی حیرت (2): آماری دیگر از آثار شرکت کرده در جشنواره 3

اخبار دوره ی دوم جشنواره ی حیرت (2): آماری دیگر از آثار شرکت کرده در جشنواره

بررسی آماری داستان های ارسال شده به دوره ی دوم جشنواره ی “داستان خلاقانه ی سال (حیرت)” نشان از این دارد که شهرهای زیر، به ترتیب، بیشترین تعداد شرکت کننده در جشنواره را داشته...