آرشیو روزانه: می 22, 2016

اخبار دوره ی دوم جشنواره ی حیرت (1): آمار اولیه از آثار شرکت کرده در جشنواره 4

اخبار دوره ی دوم جشنواره ی حیرت (1): آمار اولیه از آثار شرکت کرده در جشنواره

((به نام خدا)) با پایان مهلت ارسال آثار به اولین دوره ی جشنواره، آمار اولیه به شرح زیر اعلام می گردد. گزارس مفصل و دقیقی از آثار ارسال شده و چند و چون کلی...